🙏🏼🙏🏼”ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು” ಶ್ರೀಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ🙏🏼🙏🏼

ಶ್ರೀಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
‘ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು’ ಡಾ||ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.

ಇಂತಿ-

ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್ ರಾಜ್

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s