“ಮೆರಕಿ” ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜನವರಿ 24 , 2019ರಂದು ಸಂಜೆ 8 . 00ಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್‌ಅಡಿಟೋಲಿಯಂ , ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ – ಮೂಸಿಯಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ರೋಡ್ , ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು , ಜನವರಿ 2019 : ಮೆರಡೂ ಸಮ್‌ಥಿಂಗ್ ವಿಥ್ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಆರ್ ಲವ್ ) ಆ್ಯನ್‌ಎಂಥಾಆಂಗ್‌ಕಥಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ – 2019 ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ . ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುವ ಇದುಕದಂಬ್‌ಘರಾನಾದಲ್ಲರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ . ಕುಮುದಿನಿ ಲanಯಾತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ 12 ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ . ಕದಂಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೆರಕಿ 12 ಮುಂಚೂಣಿಯಕಥಕ್‌ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಯಅನನ್ಯರೆಪರ್ಟರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮುದಿನಿ ಲಖಯಾಅವಲಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ . ಮೆರಕಿಕಥಕ್‌ನಲ್ಲ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ .

ಸಮಯ : Friday , 01st February 2019 ಸಮಯ : ಸಂಜ8 . 00 ಸ್ಥಳ : ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್‌ಅಡಿಟೋಲಿಯಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ – ಮೂಸಿಯಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ರೋಡ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯ : bookmyshow . Com ಮತ್ತುಕರೆ ಮಾಡಿಲ – 9164910846

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s