ಶ್ರೀ . ಶಿವು @ ಶಿವಕುಮಾರ್ , ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಇವರು ಶ್ರೀ . ತೌಸಿಫ್ , ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ( ಎ . ಇ ) ಇವರ ಪರವಾಗಿ ರೂ . 1 , 10 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ .

ದಿನಾಂಕ : 24 . 04 . 2019,

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಡೆದಿರುವ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ( ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಾರೀಪ್ ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ , ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇ – 10 ಉಪ ವಿಭಾಗ , ಪೈ ಲೇಔಟ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ . ಶ್ರೀ . ತೌಸಿಫ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ( ಎ . ಇ ) ಬೆಸ್ಕಾಂ , ಇ – 10 ಉಪ ವಿಭಾಗ , ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟಾರೀಪ್‌ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ರೂ . 110 . 000 / – ಲಂಚದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ . ದಿನಾಂಕ : 24 – 04 – 2019 ರಂದು ಶ್ರೀ . ಶಿವು @ ಶಿವಕುಮಾರ್ , ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಇವರು ಶ್ರೀ . ತೌಸಿಫ್ , ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ( ಎ . ಇ ) ಇವರ ಪರವಾಗಿ ರೂ . 1 , 10 , 000 / – ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ . ಶ್ರೀ . ತೌಸಿಫ್ , ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ( ಎ . ಇ ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ . ಶಿವು @ ಶಿವಕುಮಾರ್ , ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ ಇವರುಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ .

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.