ಒಬ್ಬ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು.

 1. Car Subsidy rs 1,50,000 free subsidy
 2. auto subsidy ra 60,000 free subsidy
  3.free laptop for degree and post graduate students completely free.
  4.Handicap person= 2+2 vehicle free
  5.Automated wheel chair for polio victims and those who cannot walk free
  6.electrical two wheeler for ladies who work free
  7.To start new business of beauty parlour and fashion Design ( blouse stiching) rs 50,000 free subsidy
 3. Kits for barbers, carpenter, Electrical, and plumber
 4. Sewing machine for ladies who are enrolled for sewing free for those who have attended tailoring classes.
 5. Hearing aids
  11.mentally challenged persons rs 50,000 free amount
  These are the social welfare schemes for the NEEDY of the ward.

Every BBMP Corporator has to provide all these.

ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನ ಕೇಳಿ.

ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೊಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.