ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ , ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಸಿ. ಮೋರ್ಚಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ , ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಸಿ. ಮೋರ್ಚಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹೆಚ್.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಎಸ್.ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಬಿಜೆಪಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.