ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಯೂನಿಯನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಡಿಗೆ ʼಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಪೀಕಾಕ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಅವಾರ್ಡ್-2020‌ʼ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಮ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆದ ಯೂನಿಯನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ʼಗೋಲ್ಡನ್‌ ಪೀಕಾಕ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಅವಾರ್ಡ್-2020ʼ ದೊರಕಿದೆ. ವರ್ಚುವಲ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅವಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀಡಿದರು. 

ಯೂನಿಯನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿನಾಯಕ್‌ ವಿ, ಟೆಂಬೂರ್ನ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. “ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೋಧನಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡಿಪಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀತಿಗಳು” ಎಂದು ಟೆಂಬೂರ್ನ್ ಹೇಳಿದರು.

City Today News

(citytoday.media)

9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.