ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಷ್ಮಾಸಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾಸಿ ಇವರಿಗೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರದಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾಸಿ ಅವರು ಡಾ. ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ Risk Valuation and Risk Management Dimensions of Select Fixed Income Securities A study ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

City Today News – 9341997936

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.